แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 18 รายการ
ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคท...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
การมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงในยามสูงวัย เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้อีกยาวนาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้า...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
LINE ID: bdmschanthaburi
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ดูแลเหมือนแพทย์ประจำครอบครัว จากความเชี่ยวชาญทางด้านของอายุรแพทย์ให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน และการให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
รักษาโรคทางอายุรกรรม โรคทางอายุรกรรม ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคข้อและรูมาติซึ่ม โดยแพทย์ ผุู้เชี่ยวชาญทุกวัน 8.00-20.00 น. คลินิคเวชกรรมจุฬาการแพทย์ ได้ดำเนินกิจการมากว่า 21 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตราฐานสูง มีความเป็นม...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปด้วยทีมอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม การบริการ โรคติดเชื้อ โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบทางเดินหายใจและปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคสมองและระบบประ...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
LINE ID: @bcarehospital
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางอายุรกรรม ได้แก่ โรคปอดและทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ภุมิแพ้ หอบหืด วัณโรคปอด โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อทั่วไป ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก มาเลเรีย ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อทางเดินอาหาร ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น บาดทะยัก สุกไส ตับอักเสบเอ ตั...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ห้บริการที่พักเพื่อดูแลบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุใน กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้การดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้บรรยากาศของความเป็นครอบครัว ผู้รับบริการได้แก่ ผู้สูงอายุ ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีอาการเรื้อรังซึ่งอาการคงที่ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพ...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ให้บริการดูแล ตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและรับการศึกษาด้านอายุรกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด โรคไต โรคติดเชื้อ โรคข้อ ทางเดินอาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง จิตเวชและบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ องค์กรคุณภาพแห่งความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และอาชีวเวชศาสตร์ การบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการ” ๑. พัฒนาระบบการสนั...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อเจ็บป่วยการได้รับการดูแลเสมือนมีแพทย์ประจำตัวคอยใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน คลินิกอายุรกรรมพร้อมตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก เพื่อรองรับโรคทางอายุรกรรมตามระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบไต เป็น...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเสื่อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการดูแลแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องของการตรวจติดตามความเสื่อมของกระดูกและข้อ ตรวจดูภาวะความเสี่ยงในการลื่นหกล้ม แก้ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวด้วยการทำกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องซึ่งเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อายุรกรรม - โรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาในผู้ใหญ่ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา การป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ทีมอายุรแพทย์ ทีมแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อการรัก...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology) ให้บริการการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเลือด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด ประกอบด้วยทีมแพทย์ 3 ท่าน ดังนี้ พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์ พญ. นริสรา วงศ์ทอง พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ โดยให้การรักษาทั้งโรคที่พบบ่อย และโรคที่วินิจฉัยและรักษายาก รวมทั้งการให้คำปรึกษาลูกค้าที่ผลการตรวจสุขภาพม...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยต่าง ๆ ทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม การบริการ เวชปฏิบัติ...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
LINE ID: nestnursing
บริหารงานโดยทีมแพทย์และพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว เน้นความเป็นส่วนตัว บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ ผู้สูงอายุความจำเสื่อม ติดเตียง ฟื้นฟูหลังผ่าตัด กายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ให้บริการการโดยทีมแพทย์ และพยาบาล เงียบสงบด้วยห้องพักเดี่ยว ดูแลทั้งไป-กลับ(ร...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและ Asean พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ดูแลคนที่คุณรักด้วยความอบอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน บริการดูแลผู้สูงอายุ ...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
LINE ID: @rtx5496c
​อัตราค่าจ้างดูแลผู้สูงอายุ ดูแลอยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้ 14,000-16,000 บาท ดูแลคนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 15,000 – 20,000 บาท ฟีด-ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง เจาะDexto ฉีดอินซูลินย์ 17,000-22,000 บาท ผู้ช่วยพยาบาล 17,000 – 25,000 บาท อัตราค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด และแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาแพร่ ยินดีและพร้อมให้บริการรับดูแลคุณตาคุณยาย ทั้งรายเดือนและรายวัน และรับดูแลนอกสถานที่ด้วยการบริการดุจญาติมิตร รับดูแลคนไข้ติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ อัลไซเมอร์ และพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการมามากกว่า 16 ปี ดำเนินกิจการ และธุรกิจด้านการจัดหาพนัก...
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
LINE ID: @rtx456c
บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ ทั้งทั่วประเทศ ช่วยเหลือตัวเองได้ กับอีกหนึ่งสถานที่ๆไว้ใจได้ที่ต้องการพนักงานไปดุแลคนที่คุณรักและฝากเลี้ยงดุแลที่นี่เป็นสถานที่ๆทางสมาคมรับรองคุณภาพจึงมั่นใจและได้มาตรฐานในการดุแล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ