แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลนนทเวช เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว การตรวจวินิจฉัยและรักษา ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) โดยคำนวนจากค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) และตรวจวิเคราะห์สารประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นการดูความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง เนื่องจากคนเราเมื่อสูงถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดสูง มีแต่น้ำหนักเท่านั้นที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อสุขภาพ นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน คนที่มีดัชนีมวลกายสูงจะมีไขมันในร่างกายมากกว่าปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน การตรวจวิเคราะห์สารประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody :ตรวจดุลยภาพร่างกาย เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ไขมัน เกลือแร่ กล้ามเนื้อ และประเมินภาวะสุขภาพ และการวินิจฉัยโรค การตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง ติดตามตรวจรักษาประเมินการควบคุมเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมทั้งประเมินความผิดปกติจากโรคเบาหวาน โดยอายุรแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ การตรวจสุขภาพเท้าโดยละเอียด เพื่อค้นหาแผลเรื้อรังและความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวาน พร้อมให้คำแนะนำการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผล อุบัติเหตุจากการตัดเล็บ หรือการขูดหนังหนาที่ไม่ถูกวิธีโดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Ankle Brachial Index) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ การตรวจจอประสาทตา ให้บริการตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตา ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพจอประสาทตา 200 องศา Fundus Camera ใช้เวลาเพียง 2 นาทีในการถ่ายภาพ สามารถตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานได้ทันที โดยไม่ต้องขยายม่านตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อดูการแทรกซ้อนของเบาหวานในตา เพื่อที่จะให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจปัสสาวะหาไมโครอัลบูมิน และตรวจเลือดดูการสะสมของเสียจากไตในกระแสเลือด การตรวจการทำงานของหัวใจและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูการทำงานของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจ การรักษาแผลเท้าเบาหวานที่เกิดจากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรือตัน โดยวิธีไม่ต้องผ่าตัด และวิธีการผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือใส่ Stent (Endovascular Surgery) การผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ขา เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้า ทำให้ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับการถูกตัดนิ้วหรือขาเพราะเกิดภาวะหลอดเลือดที่ขาตีบตัน การผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือ ใส่ Stent Endovascular Surgery การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน(ABI : Ankle Brachial Index) : เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบ Nutrition Services บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION) บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน บริการดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION) บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน คลินิค ต่อมไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรคต่อมไร้ท่อเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรีให้เป็นพลังงาน การเต้นของหัวใจ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการมีบุตร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆ นั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น ให้บริการการป้องกันและรักษาโรคอ้วน การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการสำหรับคนปกติที่ขาดสารอาหารเช่นขาดวิตามิน เกลือแร่ บริการการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง บริการให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดไทรอยด์ การเจาะก้อนที่ต่อมไทรรอยด์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ บริการตรวจวินิจฉัยประเภทของโรคด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน ให้คำปรึกษาปัญหาฮอร์โมนเพศ ให้ฮอร์โมนเพศในผู้ป่วยหลังแปลงเพศ หรือขาดฮอร์โมนเพศในผู้หญิง หรือฮอร์โมนเพศในผู้ชาย อัลตราซาวน์ Thyroid FNA ต่อมไทรอยด์ Class Education Comprehensive Diabetes Education Classes Training for home continuous glucose monitoring การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน การจัดกิจกรรมชมรมอ่อนหวานอ่อนวัย (DM CLUB) เพื่อสอนสมาชิกเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลตนเอง (DM CLASS) และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (DM CAMP) ให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้ดีขึ้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคเบาหวานที่พบบ่อยๆ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินอย่างสิ้นเชิง ทำให้ต้องใช้อินซูลินในการรักษา ชนิดที่ 2 เกิดจากความผิดปกติสำคัญ 2 อย่าง คือ การขาดฮอร์โมนอินซูลินและการดื้อต่อฤทธิ์ของฮอร์โมนอิซูลิน (ต่อไปจะใช้คำว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน) อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อน มีความสำคัญมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลา
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ